MOBIS english_version flash content
OZNÁMENIA - NOVÉ OZNÁMENIE

DRUH OZNÁMENIA


PREDMET OZNÁMENIA

OBSAH OZNÁMENIA

Prosím detailne opíšte vaše oznámenie, správanie zúčastnených osôb a všetky podrobnosti na základe ktorých bude možné oznámenie prešetriť. Prosíme, čo najkonkrétnejšie.

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

2. Pretrváva stále toto správanie?

3. Kedy ste si všimli toto správanie
Príloha

Select file

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Oznámenie môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť Vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované.


Pokiaľ v rámci neanonymného podnetu dobrovoľne poskytnete Vaše osobné údaje, tieto budú spoločnosťou Mobis Slovakia, s.r.o.* (ďalej len „MSK“), spracúvané v súlade s účelom:
a) plnenia zákonnej povinnosti MSK ustanovenej zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení, v prípade, že ste sa o skutočnostiach uvádzaných v podnete dozvedeli v súvislosti s výkonom Vášho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie; MSK spracúva tie osobné údaje, ktoré uvediete v rámci podnetu (meno a priezvisko, adresa pobytu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie len poznámka, že ide o anonymný podnet) po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu (§ 12 zákona č. 307/2014 Z. z.).
b) vedenia evidencie a správy podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti nad rámec zákona č. 307/2014 Z. z., na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v iných prípadoch, ako sú uvedené v písm. a)). Osobné údaje sú v danom prípade uchovávané po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orgánov činným v trestnom konaní, súdov, či iných správnych orgánov, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov. Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného spracovania.
Máte právo od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania, prípadne právo vzniesť námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov, všetky v rozsahu podľa Nariadenia. Máte právo požadovať MSK kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Ak budete žiadať o kópie Vašich osobných údajov opakove môžeme za to požadovať primeraný poplatok. Ak by ste chceli preniesť Vaše údaje inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré boli spracované automatizovanými prostriedkami v strojovo čitateľnom a prenosnom formáte, zdarma. Pretože sa chceme uistiť, že Vaše osobné údaje sú presné a aktuálne môžete nás tiež požiadať o opravu alebo odstránenie všetkých informácií, ktoré považujete za nepresné.

V prípade ak sa rozhodnete niektoré z vyššie uvedených práv využiť zašlite nám jasne formulovanú požiadavku vrátane príslušných osobných údajov, uveďte svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje a dátum narodenia ako dôkaz totožnosti na kontakné údaje uvedené nižšie. Pre ochranu Vašich osobných údajov môžeme požadovať dodatočný dôkaz totožnosti.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením ste oprávnený kontaktovať našu zodpovednú osobu alebo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220. V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: Mgr. Andrej Petrík, 041-515-8551, gdpr.dpo@mobis.sk

* Spoločnosť, Mobis Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 557, so sídlom MOBIS ulica 1, Gbeľany 013 02, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 14983/L.