MOBIS english_version flash content
PODNETY - NOVÝ PODNET

DRUH PODNETU


PREDMET PODNETU

OBSAH PODNETU

Prosím detailne opíšte váš podnet, správanie zúčastnených osôb a všetky podrobnosti na základe ktorých bude možné podnet prešetriť. Prosíme, čo najkonkrétnejšie.

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

2. Pretrváva stále toto správanie?

3. Kedy ste si všimli toto správanie
Príloha

Select file

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Podnet môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť Vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované.


Údaje poskytnuté vo Vašom podnete môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, pričom takéto údaje budú prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. so sídlom MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, IČO 35 876 557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 14983/L (ďalej len „MOBIS“) spracúvané v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení, a to v prípade, že ste sa o skutočnostiach uvádzaných v podnete dozvedeli v súvislosti s výkonom Vášho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, za účelom vedenia evidencie podľa zákona č. 307/2014 Z. z., pričom budú spracúvané osobné údaje: meno a priezvisko, adresa pobytu zamestnanca MOBIS, ktorý podal podnet (v prípade anonymného podnetu sa uvedie len poznámka, že ide o anonymný podnet).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orgánov činným v trestnom konaní, súdov, či iných správnych orgánov, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platného právneho poriadku.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.