MOBIS english_version flash content
Životné prostredie

Spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. pokladá starostlivosť o životné prostredie za dôležitý prvok svojich aktivít. Sme súčasťou korporácie Hynudai Mobis, ktorá sa zaviazala k aktivitám v rámci globálnej vízie „Leader on Climate Change“. V roku 2020 sme začali zavádzať systém manažérstva environmentu podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015, ktorý nám pomáha k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti ochrany životného prostredia, akými sú prevencia znečisťovania, rizík a havárií, minimalizovanie vplyvov našej výroby na životné prostredie a neustále zlepšovanie nášho environmentálneho správania. Predmetom EMS v spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. je výroba dielov, súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel.

  • Mobis Slovakia s.r.o. prevádzkuje niekoľko zdrojov znečisťovania ovzdušia, a emisie z nich sú v zmysle platnej legislatívy pravidelne kontrolované autorizovanou meracou skupinou.
  • Areál aj okolie závodu je pravidelne monitorované na základe projektu „Monitoring podzemných, povrchových a odpadových vôd“,  ktorý dlhodobo preukazuje stabilné hodnoty sledovaných parametrov.
  • V oblasti odpadového hospodárstva sa v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, sústreďujeme na dôsledné triedenie jednotlivých druhov odpadov a uprednostnenie možnosti zhodnotenia vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením.
  • Mobis Slovakia s.r.o. má vydané dve integrované povolenia: pre Lakovňu a Linku galvanického zinkovania a ČOV, ktoré sú pod prísnym dohľadom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V zmysle rozhodnutí Európskej komisie sa zosúlaďuje ich prevádzka so Závermi z najlepších dostupných techník (BAT).